(1)
ชุ่มเกษรกูลกิจ ป. พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน: แนวคิด ปัจจัยเชิงสาเหตุ ความท้าทาย. J. Beh Sci f Dev 2018, 10, 25-41.