(1)
ตันติมาลา ช. การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยวัฒนธรรม ตามแนวคิดการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา. J. Beh Sci f Dev 2018, 10, 1-24.