(1)
ทาเจริญศักดิ์ ม.; กิจธรธรรม ว.; ภัทราวิวัฒน์ ก. การถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์. J. Beh Sci f Dev 2018, 10, 166-190.