[1]
ประณีตวตกุล(Praneetvatakul) เ. and พันธุมนาวิน(Bhanthumnavin) ด. 2017. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรค ในสถานที่สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Behavioral Science for Development. 10, 1 (Oct. 2017), 83–102.