[1]
พวงเล็ก (Pounglek) ว. (Weerapong), พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop) น. (Narisara) and โยเหลา (Yoelao) ด. (Dusadee) 2018. วิธีการสร้างแบรนด์และผลของการสร้างแบรนด์ ภายในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Behavioral Science for Development. 10, 1 (Jan. 2018), 103–125.