[1]
นอจิ ฮ., ศุภฤกษ์ชัยสกุล น. and ภัทราวิวัฒน์ ก. 2018. ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้. Journal of Behavioral Science for Development. 10, 1 (Jan. 2018), 63–82.