[1]
สุมาลย์โรจน์ ธ., ศุภฤกษ์ชัยสกุล น. and งามทิพย์วัฒน์ เ. 2018. ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด. Journal of Behavioral Science for Development. 10, 1 (Jan. 2018), 126–145.