[1]
ตั้งเจริญ ป. and พิมพ์ทอง ศ. 2017. สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Journal of Behavioral Science for Development. 10, 1 (Oct. 2017), 146–165.