[1]
ครามานนท์ ส., พึ่งโพธิ์สภ น. and แสนอุบล ค. 2019. การให้ความหมายและเหตุปัจจัยของปัญญาที่ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ. Journal of Behavioral Science for Development. 11, 2 (Aug. 2019), 171–192.