[1]
นุราช ป., อินทรกำแหง อ. and กศวยุธ เ.เ. 2019. ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. Journal of Behavioral Science for Development. 11, 1 (Jan. 2019), 71–90.