[1]
ตุดเกื้อ ธ., และหีม เ. and สิทธิชัย ฤ. 2019. แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Journal of Behavioral Science for Development. 11, 1 (Jan. 2019), 91–106.