[1]
สกุลพงศ์ น. 2019. ผลของกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสุขและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำ: การวิจัยแบบผสานวิธี. Journal of Behavioral Science for Development. 11, 1 (Jan. 2019), 35–52.