[1]
จันท์พิพัฒน์พงศ์ ธ. 2019. ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. Journal of Behavioral Science for Development. 11, 1 (Jan. 2019), 1–14.