[1]
หนูสมตน ว. 2019. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน โดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน. Journal of Behavioral Science for Development. 11, 1 (Jan. 2019), 53–70.