[1]
อินทรกำแหง อ., เอกปัญญาสกุล ฉ., กิจธรธรรม ว., วัฒนานนท์สกุล ส., วานิชกร อ., พิมพ์ทอง ศ., ประเสริฐสิน อ., ตันติวิวัทน์ ส., ชวโนวานิช เ. and สุทธิแป้น พ. 2018. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง. Journal of Behavioral Science for Development. 10, 1 (Jan. 2018), 42–62.