[1]
วงศ์สวัสดิ์ wongsawad ส. suda, พึ่งโพธิ์สภ Peungposop น.N., โยเหลา yoelao ด. dusadee and สถิรปัญญา Sathirapanya จ.C. 2018. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทำงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ของทีมสุขภาพในชุมชน: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์. Journal of Behavioral Science for Development. 10, 1 (Jan. 2018), 191–207.