[1]
ชุ่มเกษรกูลกิจ ป. 2018. พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน: แนวคิด ปัจจัยเชิงสาเหตุ ความท้าทาย. Journal of Behavioral Science for Development. 10, 1 (Jan. 2018), 25–41.