[1]
ตันติมาลา ช. 2018. การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยวัฒนธรรม ตามแนวคิดการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา. Journal of Behavioral Science for Development. 10, 1 (Jan. 2018), 1–24.