[1]
ทาเจริญศักดิ์ ม., กิจธรธรรม ว. and ภัทราวิวัฒน์ ก. 2018. การถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์. Journal of Behavioral Science for Development. 10, 1 (Jan. 2018), 166–190.