Return to Article Details Psychological Characteristics and Work Situations as correlates of Teachers’ Sufficiency Economy Socialization ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทำงานของครูที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Download Download PDF