สุรเตโช พ. ., และ อินทนนท์ ว. . “อภิธัมมาสำนวนล้านนา : การปริวรรต ตรวจชำระและการศึกษาวิเคราะห์”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/249875.