โชติโก (แสงทนงค์) พ. ., พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, จันทร์แรง เ. ., และ แก้วสุฟอง ส. . “การสร้างศรัทธาชาวพุทธผ่านคำสอนในคัมภีร์ธรรมล้านนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/249855.