(แสวง นวลใจ) พ., จันทร์แรง เ. ., บุปผาสุข ป. ., และ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ เ. . “รูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงพุทธของคณะสงฆ์ ภาค 7”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/248676.