สุเมโธ (เป็งอิ่น) พ. ., ปญฺญาวิชิโร พ. ., และ จิรธมฺโม พ. . “มโนทัศน์ความเป็นบัณฑิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/248381.