คำพุฒ ช. ., ศรีคุณ ศ. ., และ บำรุงกิจ ส. . “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในประเทศไทย”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/247639.