ขันทะบุตร ศ., และ อ๋องสกุล ส. . “คติอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปในพะเยา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/247625.