รตนวณฺโณ (ธรรมวัฒน์ศิริ) พ., พระครูพิพิธสุตาทร, และ คุภานุมาต ฉ. . “วิเคราะห์คติจักรวาลงานพุทธสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/247594.