พลอยทำ ฤ. ., ปันธิยะ พ., รตนวณฺโณ พ., และ แก้วสุฟอง ส. “แนวทางการสร้างสรรค์พระแผงไม้เชิงพุทธศิลป์ล้านนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246049.