ขนฺตยาภรณสิริ พ. ., มหาสทฺโท (เสียงใหญ่) พ. ., วิชัย ว. ., และ ชื่นวงศ์ พ. . “ศึกษาวิเคราะห์การถวายผ้าทอในพิธีกรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยวนบ้านป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246048.