พระครูสุภัทรวชิรานุกูล, ปันธิยะ พ. ., จันทร์แรง เ. ., และ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ เ. . “การประยุกต์ใช้หลักโหราศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/245881.