อติเมโธ พ. ., พระครูประวิตรวรานุยุต, วิชัย ว. ., และ แก้วสุฟอง ส. . “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดมนุษย์ของฌอง ฌาคส์ รุสโซ”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/245864.