วรปัญโญ (สุขแดง) พ. ., และ ยุภาศ ย. . “การประยุกต์ใช้ธรรมะกับการเมืองเพื่อความสุขของประชาชนบนวิถีแห่งธรรมาธิปไตย”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/245086.