ศรีทอง ธ., โสดาดี บ. . ., พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์, พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, และ เอ็นดู พ. . “การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/242941.