นิ่มตระกูล อ. ., และ ฐิตฺวิสิทฺโธ พ. . . “พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพจากพระคิลานุปัฏฐากสู่พระนักสื่อสารในเขตสุขภาพที่ 1”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/240615.