แก้วตา บ., วิชัย ว., ฐานวุฑฺโฒ พ., . พ., และ บุปผาสุข ป. “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์กับหลักความผาสุกทางจิตวิญญาณ”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/230051.