เชษฐ์วิสุต เ. “สื่อสังคมออนไลน์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/228796.