นิมมาทพัฒน์ เ. “วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธกับการสืบสานประเพณีการเทศน์มหาชาติในล้านนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/228786.