สิริเดชนนท์ พ., . พ., ชยาภินนฺโท พ., และ ลุนสำโรง ณ. “การเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถานผ่านการผลิตสื่อ”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/216211.