เตชะเบญจรัตน์ ก., สิริปริยัตยานุศาสก์ พ., ปุญฺญธโร พ., โคตรสุโพธิ์ พ., และ บุญศรีตัน ป. “พุทธจริยธรรมในการประกอบการธุรกิจประกันชีวิต”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215877.