เรือนตุ่น ก., โคตรสุโพธิ์ พ., ญาณเมธี พ., วันตา ป., และ เยสุวรรณ์ ท. “แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนา ของจังหวัดลำปาง”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215843.