ศรีปรัชยานนท์ ส., ปฏิภาณเมธี พ., และ อุปสอด อ. “กระบวนการสร้างนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215676.