ไชยวงษ์สา แ., จิรธมฺโม พ., พรมดี ท., และ จะปา พ. “แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215668.