ทัพไทย ช., ปั้นเหน่งเพชร เ., สิรินฺธโร, ดร พ., สุรเมธี พ., และ แก้วสุฟอง ส. “รูปแบบการบูรณาการฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 กับหลักโยคศาสตร์”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215547.