ขันสำโรง ด. “การสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ‘อดีตกาล ( Past Tenses )’ โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 7, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/209794.