ผศ.ดร. พ. “การสำรวจวิเคราะห์ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/209311.