สิงห์คำโล ศ. “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 8, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/206581.