ศุภปริญญา ร. “แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านห้วยยา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 8, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/206569.