สมบูรณ์ชัย ส. “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/206567.