อิตุพร บ. “พฤติกรรมของผู้นำตามความคาดหวังของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/205504.