นริสฺสโร พ. “สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในงานประติมากรรมธรรมศิลป์ ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. PDF, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/205481.